Vad är asbestsanering och vem får utföra den?

Asbestsanering är arbete som utförs för att riva och avlägsna konstruktioner och anordningar innehållande asbest. Samtidigt behöver man skydda omkringliggande konstruktioner och vidta åtgärder för att undvika att människor exponeras för asbestdamm. Sådana åtgärder är exempelvis städning av rivningsobjektet, och upprättande av avskärmningar och skydd för förflyttning av asbestavfall mellan rivningsobjekt och avfallsflak.

Till asbestsanering räknas också underhålls- och servicearbete på konstruktioner i byggnader och fartyg där asbestdamm frigörs.

Vi är behöriga för asbestsanering

Asbestsanering och arbete i anslutning till asbestsanering kräver tillstånd och får inte utföras av vem som helst. RTF Services behöriga asbestsanerare ser till att arbetet utförs enligt arbetarskyddsföreskrifterna med utrustning och redskap som krävs för en säker asbestsanering.

Behöver du asbestsanering? Ta kontakt och be om offert!